تابلوهای فشار ضعیف ایستاده

تابلو فشار ضعیف فیکس
تابلو فشار ضعیف کشویی