خط مشی طبرستان تابلو

شركت طبرستان تابلو آریا از سال 1380 فعاليت خود را در زمينه ساخت انواع تابلو برق آغاز نموده است. با توجه به تجربه و تخصص و با عنایت به ظرفيتهای علمي و فني كاركنان و در راستای تحقق سياستهای کلان اقتصادی با تکيه بر دیدگاه مدیریت نوین، خط مشي كيفيت خود را متناسب با اهداف كيفيت و در راستای بهبود مستمر سيستم مدیریت كيفيت2015 : 9001 ISO و رسيدگي به شکایات 2018 : 10002 ISO با توجه به سه حوزه
1-مشتریان 2 – كاركنان 3 -فرآیندها
به صورت زیر اعلام ميکند:
1-ایجاد ارزش بيشتر برای مشتریان، به منظور كسب رضایت و ایجاد وفاداری در مشتریان
2-تحت كنترل و تسلط قرار دادن فرآیندهای شركت، بمنظور كاهش هزینه های سازمان و افزایش كيفيت خدمات و كالاها بهبود مستمر سيستم مدیریت كيفيت و رسيدگي به شکایات در جهت ایجاد مزیت رقابتي در بازار و حركت به سمت ضایعات صفر
3-سعي در ایجاد انگيزه و وفاداری و تقویت آن در بين كاركنان، به منظور كسب رضایت كاركنان
4-تعهد به ایجاد، اجرا و بهبود مستمر در فرآیند رسيدگي به شکایات
5-توليد محصولاتي مطابق با استانداردهای تعریف شده و حفظ و بهبود كيفيت و ایمني محصولات سازمان و نهایتا تحویل به موقع به مشتریان. مدیریت ارشد سازمان با تعهد به برآورده سازی الزامات سيستم مدیریت كيفيت و رسيدگي به شکایات و بهره گيری از گزارشات نتایج تجزیه و تحليل شده توسط نماینده مدیریت از اجرا و اثر بخشي سيستم مدیریت كيفيت اطمينان حاصل نموده و كاركنان، مدیریت را در این امر یاری مي نمایند. همچنين مدیریت ارشد ضمن اطلاع رساني خط مشي و اطمينان از درک نسبي آن در سازمان، خط مشي را در دوره های ساليانه مورد بازنگری قرار مي دهد.